Vragen over premieteruggave

Bent u op zoek naar specifieke antwoorden op vragen over de premieteruggave? Scroll dan naar beneden.

Wat houdt de premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid precies in?

Medisch specialisten lid van een MSB dat een MSB Arrangement heeft gesloten, komen in aanmerking voor een premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid. Deze premieteruggave is van toepassing op de premie voor verzekeringen van Movir voor het betreffende jaar. De berekening is op basis van het aantal door de verzekerde opgebouwde achtereenvolgende uitkeringsvrije jaren bij Movir en de in rekening gebrachte, betaalde premie voor het betreffende jaar.

Op welke verzekeringen is de premieteruggave van toepassing?

De premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid is van toepassing op de:

 • Langlopende Beroeps-AOV
 • Waarnemingsverzekering
 • Vaste kostenverzekering
 • Langlopende Loondienst-AOV
 • Vaste lastenverzekering
 • Ongevallenverzekering
 • Eerstejaarsverzekering
 • Driejaarsverzekering
 • Vijfjaarsverzekering
 • Langlopend Tweede Carrière

De premieteruggave is niet van toepassing op AO Artsen-verzekeringen, Soepel&Zeker-AOV;’s en polissen die Movir namens Nationale-Nederlanden Schadeverzekeringsmaatschappij N.V. beheert.

Ik heb ook een aov van NN/Delta Lloyd. Geldt de premieteruggave-regeling en arrangementskorting ook voor deze polissen?

Nee, deze voordelen van het MSB arrangement zijn alleen van toepassing op de Beroeps-AOV van Movir.

Hoe stelt Movir het aantal uitkeringsvrije jaren vast?

Op 31 december van ieder jaar beoordeelt Movir hoeveel uitkeringsvrije jaren er achtereenvolgend per lopende polis (vallend onder een MSB arrangement) zijn. We tellen alleen de volledig uitkeringsvrije jaren bij Movir mee, van 1 januari t/m 31 december. Daarbij kijken we naar de jaren sinds de ingangsdatum van de polis. Dus ook het aantal uitkeringsvrije jaren dat u voor de ingangsdatum van het MSB Arrangement bij Movir achtereenvolgend hebt opgebouwd, telt mee.

Recht op premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid hebt u vanaf tien achtereenvolgende uitkeringsvrije jaren. Komt een polis tot uitkering dan worden de uitkeringsvrije jaren voor die polis op nul gesteld en begint de opbouw opnieuw zodra het recht op uitkering stopt.

Hoeveel val ik terug als ik een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid van Movir ontvang?

In geval van een arbeidsongeschiktheidsuitkering valt u terug naar nul uitkeringsvrije jaren. U valt dus geen ‘trede’ terug.

Is premieteruggave op polisniveau of op relatieniveau?

De premieteruggave wordt op polisniveau bepaald. Wat betekent dit voor de premieteruggave? Het kan dus zijn dat u twee Langlopende Beroeps-AOV’s hebt. De eerste met 30 dagen eigenrisicotermijnHet aantal dagen waarover u bij arbeidsongeschiktheid nog geen uitkering ontvangt. Hoe langer uw eigenrisicotermijn, hoe lager uw premie. en de tweede met 360 dagen eigenrisicotermijnHet aantal dagen waarover u bij arbeidsongeschiktheid nog geen uitkering ontvangt. Hoe langer uw eigenrisicotermijn, hoe lager uw premie. . Op het moment dat u een half jaar arbeidsongeschikt bent geweest en er recht op uitkering op de eerste aov is geweest, maar niet op de tweede, hebt u toch recht op premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid op de tweede aov.

Bij welke uitkeringen houd ik recht op premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid?

Het aantal achtereenvolgende uitkeringsvrije jaren wordt vastgesteld op basis van het aantal achtereenvolgende jaren dat u geen uitkering wegens arbeidsongeschiktheid heeft ontvangen. Zwangerschapsuitkeringen en uitkeringen verband houdend met de volgende ‘oorzaken’ hebben geen invloed op de bepaling van het aantal uitkeringsvrije jaren:

 • zwangerschap
 • orgaandonatie
 • adoptie
 • voorkomen van arbeidsongeschiktheid

Dit betekent dat bij arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en uitkeringen wegens een MRSA besmetting de premieteruggave vervalt. Doet u een arbeidsongeschiktheidsmelding en herstelt u binnen uw eigenrisicotermijnHet aantal dagen waarover u bij arbeidsongeschiktheid nog geen uitkering ontvangt. Hoe langer uw eigenrisicotermijn, hoe lager uw premie. (geen uitkering ontvangen), dan behoudt u uw opgebouwde uitkeringsvrije jaren.

Is de datum van melding arbeidsongeschiktheid of de uitkeringsdatum bepalend voor het recht op premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid?

De datum waarop recht op uitkering bestaat is bepalend voor het eventuele recht op premieteruggave. Dus niet de datum van de melding van arbeidsongeschiktheid of de datum waarop wij de uitkering overmaken.

Geeft Movir inzicht in het aantal opgebouwde uitkeringsvrije jaren?

U kunt tussentijds uw achtereenvolgende uitkeringsvrije jaren opvragen bij Movir. In het eerste kwartaal van het jaar maken wij de premieteruggave over. Voorafgaand sturen wij een brief waarin wij de premieteruggave bevestigen.

Hebben medisch specialisten in dienstverband van het MSB ook recht op premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid?

Ja, medisch specialisten in dienstverband van het MSB ontvangen premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid op hun Movir-verzekering. Ook ontvangen zij arrangementskorting op deze verzekeringen.

Ik heb gebruik gemaakt van de Sluimerregeling. Is dit van invloed op het aantal uitkeringsvrije jaren?

Nee, de sluimerregeling heeft geen invloed op de bepaling van het aantal uitkeringsvrije jaren. Tijdens de sluimerperiode keert de verzekering niet uit. Houd er wel rekening mee dat u tijdens de sluimerperiode minder premie betaalt; de premieteruggave gaat over de betaalde premie.

Hoe worden de uitkeringsvrije jaren berekend als de polis halverwege het jaar is ingegaan?

Per 31 december van ieder jaar beoordeelt Movir hoeveel achtereenvolgende uitkeringsvrije jaren er per lopende polis (vallend onder een MSB Arrangement) zijn. We tellen alleen volledige jaren mee, van 1 januari t/m 31 december.

Ik ben geen lid meer van het MSB. Wat betekent dit voor mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Dan vervallen de voordelen van dat MSB Arrangement. Dit betekent dat:

 • de arrangementskorting en premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid vervallen per de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u uit het MSB treedt.
 • de aov wordt voortgezet voor de resterende looptijd, los van het MSB.
 • Is er sprake van een MSB regeling? U kunt de eigenrisicotermijnHet aantal dagen waarover u bij arbeidsongeschiktheid nog geen uitkering ontvangt. Hoe langer uw eigenrisicotermijn, hoe lager uw premie. van de Langlopende verzekering , die was afgestemd op de eventuele regeling van het MSB, dan tot twee maanden na uw uittreding uit het MSB zonder medische waarborgen verlagenHierbij geldt een minimale jaarpremie van €343,- .

Kan ik afzien van de uitkering om mijn recht op premieteruggave te behouden?

Wilt u de door u opgebouwde uitkeringsvrije jaren behouden en de door u ontvangen uitkering aan ons terugbetalen? Zodra u gebruikmaakt van het MSB Arrangement en dus kunt profiteren van premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid, bieden wij u deze mogelijkheid aan. Wij informeren u schriftelijk over deze mogelijkheid nadat u weer volledig arbeidsgeschikt bent. Het aanbod geldt tot een jaar na onze brief, daarna is de keuze om terug te betalen niet meer mogelijk. U kunt uw keuze niet meer terugdraaien.

Hebt u een uitkering ontvangen voordat u gebruik kon maken van het MSB Arrangement? Deze uitkering kunt u niet aan ons terugbetalen om uw uitkeringsvrije jaren te behouden. U kwam toen immers nog niet in aanmerking voor de premieteruggave.

Vragen over de premieteruggave over 2018

Kan ik de premieteruggave verrekenen met de te betalen premie?

Nee, u kunt de premieteruggave niet verrekenen met de te betalen premie.

Het rekeningnummer klopt niet, kan ik dit telefonisch wijzigen?

Nee, persoonlijke gegevens wijzigen wij niet telefonisch. Ter bescherming van de persoonlijke gegevens verzoeken wij u deze wijziging schriftelijk of per e-mail te melden onder vermelding van ‘Premieteruggave MSB Arrangement’ en uw relatienummer. De brief kunt u richten aan Movir, antwoordnummer 2414, 3430 VB NIEUWEGEIN. Een postzegel is niet nodig. Als het juiste rekeningnummer uiterlijk 19 maart aanstaande bij ons bekend is, maken wij de premieteruggave op 21 maart 2019 over naar uw nieuwe rekeningnummer.

Mijn collega is overleden. Komen de nabestaanden in aanmerking voor premieteruggave?

Als een verzekerde in 2019 is overleden en er bestaat recht op premieteruggave, dan keren wij uit aan de verzekeringnemer. Dat is degene die de premie betaald. Als deze is overleden, dan keren wij uit aan de erfgenamen.

Heeft een schadeclaim in 2019 invloed op de premieteruggave?

Nee, de premieteruggave gaat uit van de tot en met 31 december 2018 opgebouwde uitkeringsvrije jaren. Een schadeclaim hoeft bovendien niet te leiden tot een uitkering.

Heeft een uitkering in 2019 invloed op de premieteruggave?

Wij kijken naar de dagen waarop u recht op uitkering had. Niet naar de dag waarop u die uitkering hebt ontvangen. Dus als de uitkering betrekking had op een dag in 2018, dan heeft dit wel invloed op de premieteruggave. Had de uitkering betrekking op een dag in 2019, dan heeft dit geen invloed op de premieteruggave.

Ik heb de premie voor 2018 nog niet volledig betaald. Kan ik wel in aanmerking komen voor de premieteruggave?

Als u de openstaande vordering tot en met 31 december 2018 binnen drie maanden na dagtekening van onze brief voldoet (inclusief de mogelijke kosten van incassobureau Vesting Finance), dan maken wij de premieteruggave alsnog over.

Wanneer kan ik het geld verwachten?

Op 21 maart 2019 maken wij de premieteruggave over naar de verzekeringnemer of naar uw financieel adviseur, als u de aov-premie via uw adviseur betaalt.

Krijg ik een aparte jaaropgave?

Nee, u ontvangt geen aparte jaaropgave. Houd u er wel rekening mee dat deze premiegegevens in 2019 worden doorgegeven aan de Belastingdienst.

Is de premieteruggave fiscaal belast?

Ja, de premieteruggave wordt als inkomen belast. Voor meer specifieke informatie adviseren wij u contact op te nemen met een fiscalist of uw accountant.

De premieteruggave komt niet overeen met de jaaropgave die ik heb ontvangen. Hoe kan dat?

Het is mogelijk dat de premieteruggave niet overeenkomt met uw jaaropgave. Voor de premieteruggave gaan wij uit van de verschuldigde premie. Op de jaaropgave staat de betaalde premie vermeld. Hier kan een verschil tussen bestaan als u bijvoorbeeld de premie voor 2018 in december 2017 hebt betaald. Voor de jaaropgave is namelijk het moment van betalen bepalend.

Hebt u vragen of wilt u advies? Neem dan contact op met uw financieel adviseur.