Uw uitkering

Wanneer wij het ingevulde en ondertekende formulier ‘Melding van ziekte of ongeval’ en eventueel aanvullende informatie hebben ontvangen, keren wij zo spoedig mogelijk uit. Soms ontvangt u pas een uitkering na een (medisch) onderzoek. Aan het einde van elke maand maken wij dan de uitkering aan u over, op het rekeningnummer dat u hebt opgegeven. Uw eventuele andere inkomsten brengen wij niet in mindering op uw uitkering. Mochten wij besluiten niet tot uitkering over te gaan, dan stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. In deze brief motiveren wij ons besluit en geven ook aan hoe u bezwaar kunt maken.

Inhouding Loonbelasting

Movir is wettelijk verplicht loonbelasting, premie volksverzekeringen en premie Zorgverzekeringswet (Zvw) in te houden op periodieke uitkeringen in verband met arbeidsongeschiktheid. Uiteraard conform de specificaties van de Belastingdienst. Deze inhoudingen dragen wij voor u af aan de Belastingdienst. U ontvangt van ons een brutonettospecificatie.

Premiebetaling tijdens arbeidsongeschiktheid

Na een jaar arbeidsongeschiktheid kunt u recht hebben op (gedeeltelijke) premievrijstelling. Uw re-integratiebegeleider informeert u over de hoogte van de premievrijstelling en wanneer u daar recht op hebt.