Beoordeling en begeleiding

Tijdens uw arbeidsongeschiktheid begeleiden wij u met een team van deskundigen. Dit team brengt samen met u de situatie in kaart, adviseert en zoekt samen oplossingen voor praktische problemen. U staat er tijdens uw arbeidsongeschiktheid nooit alleen voor!

Wanneer de medisch adviseur voor een goede begeleiding meer informatie nodig heeft over uw medische situatie, kan hij informatie opvragen bij uw behandelaars. Uw behandelaars mogen alleen medische informatie verstrekken wanneer u daar vooraf schriftelijk toestemming voor geeft. U ontvangt daarvoor een machtigingsformulier waarin Movir u informeert over de aard van de op te vragen medische informatie en het doel daarvan.

Als er onduidelijkheid bestaat over uw belastbaarheid kan een onderzoek plaatsvinden door een verzekeringsarts, eventueel voorafgegaan door een medisch specialistisch onderzoek. Op basis van de vastgestelde beperkingen bepaalt de arbeidsdeskundige de mate van arbeidsongeschiktheid. Movir gaat daarbij uit van beroepsarbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat wij kijken of u uw eigen beroep nog kunt uitoefenen. De kosten van deze onderzoeken
komen uiteraard voor rekening van Movir.

Ook na uw mogelijke re-integratie staan wij voor u klaar. Onze uitgebreide en persoonlijke preventie kan helpen voorkomen dat u opnieuw arbeidsongeschikt wordt.

Omgaan met uw (medische) gegevens

Medische gegevens (rapporten van artsen, een gezondheidsverklaring, maar ook informatie van uw behandelaars) worden opgenomen in het medisch dossier dat onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur zorgvuldig wordt bewaard; geheimhouding van de inhoud is verzekerd.
Uw gegevens worden verwerkt overeenkomstig de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en de Wet bescherming persoonsgegevens(Wbp). De gedragscode is op te vragen bij het Verbond van Verzekeraars via www.verzekeraars.nl.

Re-integratiebegeleiders en medisch adviseurs werken samen in teams. De medisch adviseur heeft een geheimhoudingsplicht. Ook het team dat voor de verwerking van de medische gegevens onder zijn verantwoordelijkheid valt, heeft een geheimhoudingsplicht. De medisch adviseurs en de re-integratiebegeleiders verstrekken uw medische gegevens niet aan derden, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Zij brengen advies uit over uw uitkering. Het besluit over uw uitkering wordt genomen door medewerkers die geen inzage hebben in uw medisch dossier.