Uw privacy

Wij respecteren uw privacy
Movir hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Voor de naleving van privacy voorschriften door banken en verzekeraars is de 'Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’ opgesteld. Meer informatie over deze Gedragscode kunt u vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en/of uitvoeren van verzekeringen en andere overeenkomsten. Verder verwerken wij persoonsgegevens:

  • voor het uitvoeren van marketingactiviteiten
  • ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen
  • voor statistische analyse, en
  • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bijzondere persoonsgegevens: medische gegevens en gegevens over een strafrechtelijk verleden
Informatie over uw gezondheid behandelen wij vertrouwelijk. Alleen de medisch adviseur, de medewerkers van de medische dienst en de medisch adviseur van de herverzekeringsmaatschappij mogen uw informatie zien. Wij hebben namelijk een deel van het risico dat wij lopen bij een herverzekeringsmaatschappij verzekerd. Op al deze personen rust dezelfde geheimhoudingsplicht als op de medisch adviseur.

Gebeurtenissenadministratie en persoonlijk onderzoek
Persoonsgegevens die in verband staan met gebeurtenissen die van belang kunnen zijn voor de veiligheid en integriteit van NN Group (hier maakt Movir onderdeel van uit) en om die reden speciale aandacht behoeven, kunnen worden opgenomen in een gebeurtenissenadministratie. NN Group heeft één gebeurtenissenadministratie voor al haar maatschappijen. Gegevens uit de gebeurtenissenadministratie kunnen via de afdeling Veiligheidszaken beschikbaar komen voor alle maatschappijen van NN Group.

Als een feitenonderzoek geen of onvoldoende uitsluitsel geeft voor het nemen van een beslissing bij een verzekeringsaanvraag, lopende overeenkomst, schademelding of andere aanspraak op uitkering of prestatie in verband met een verzekering, óf als op basis van een feitenonderzoek een redelijk vermoeden van verzekeringsfraude of andere vormen van oneigenlijk gebruik van verzekeringsproducten of -diensten is ontstaan, kan een persoonlijk onderzoek worden ingesteld. Hiervoor kan een onderzoeksbureau worden ingeschakeld. Bij een persoonlijk onderzoek nemen wij de regels uit de ‘Gedragscode persoonlijk onderzoek’ in acht. Deze Gedragscode staat op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Recht op inzage, correctie en bezwaar
De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Voor het verstrekken van deze inzage kunnen wij een vergoeding in rekening brengen van € 4,50. Daarnaast kunnen wij u verzoeken een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing van de gegevens vragen. Binnen vier weken na uw verzoek hoort u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

Verder hebt u het recht om ons te melden dat u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. U kunt dit doorgeven aan:

Movir
postbus 2160
3430 CV NIEUWEGEIN

Als u van uw eigen adviseur geen informatie meer wilt ontvangen over onze producten en diensten, dan verzoeken wij u dit rechtstreeks te melden bij deze adviseur.

Uw bezoek aan deze site en cookies
Bij het bezoek aan deze website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij een bezoek aan onze website niet elke keer dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Uw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker. Daarnaast kunnen dankzij cookies de informatie en aanbiedingen op de site worden afgestemd op uw voorkeuren.

Klachten?
Wij doen ons uiterste best om u tevreden te stellen. Bent u echter ontevreden en wilt u een klacht indienen, neemt u dan contact op met uw adviseur. Als dat voor u niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u zich rechtstreeks richten tot de directie van Movir. Uiteraard zullen wij proberen om de problemen naar uw tevredenheid op te lossen.

Vindt u dat Movir uw klacht niet goed behandelt? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Meer informatie vindt u op www.kifid.nl. Of bel met 0900 355 22 48.

Movir heeft het recht om dit privacy statement aan te passen. Wij adviseren u om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat u uw persoonsgegevens aan Movir verstrekt.