Onderzoeken

Onderzoek TNS NIPO naar samenwerken binnen maatschap

Eind 2014 deed TNS NIPO in opdracht van Movir onderzoek onder medisch specialisten. Dit leverde een duidelijk beeld op van de gewenste ondersteuning om de onderlinge samenwerking te optimaliseren:

  • Medisch specialisten staan open voor ondersteuning bij het optimaliseren van hun onderlinge samenwerking.
  • Een meerderheid vindt Movir bovendien een logische partij die ondersteuning kan bieden.

Download hier de onderzoeksresultaten.

Onderzoek naar langdurige stressfactoren bij huisartsen

Movir constateerde een toename van burn-outklachten bij met name vrouwelijke en jonge huisartsen. Dit was aanleiding om een onderzoek onder huisartsen te starten. Doel: meer inzicht krijgen in factoren die stress veroorzaken en aanknopingspunten vinden om arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Lees meer over het onderzoek en de resultaten.

Hoe bevalt het werk? – ergonomische adviezen voor gynaecologen (2012)

In de uitgave ‘Hoe bevalt het werk?’ staan de resultaten van het onderzoek ‘Fysieke belasting in de gynaecologische praktijk, oplossingen en denkrichtingen’ (FGP). Het onderzoek dat TNO en BosBedrijfsOefentherapie (BBO) in opdracht van Movir hebben uitgevoerd. Uit eerder onderzoek van TNO was gebleken dat er veel klachten aan het bewegingsapparaat voorkomen bij gynaecologen en dat er veel kansen liggen door het te verbeteren.

‘Hoe bevalt het werk?’ bevat waardevolle informatie over hoe gynaecologen hun werk optimaal kunnen organiseren. In de uitgave geven de onderzoekers per knelpunt een omschrijving van het probleem en onderbouwen ze deze met gegevens verkregen uit een wetenschappelijke analyse. Vervolgens geven ze adviezen en praktische tips om het probleem aan te pakken. Dit alles in het belang van het welzijn van de gynaecoloog, de taakprecisie en zijn/haar omgeving.


Hoe bevalt het werk?
Ergonomische adviezen voor gynaecologen

Belangstellenden kunnen de uitgave bij Movir opvragen via preventie@movir.nl.

Whitepaper evaluatie preventieprogramma dierenartsen (2011)

Als afronding van het driejarig preventieprogramma dierenartsen heeft onafhankelijk onderzoeksbureau Kien een enquête onder de deelnemers gehouden. Het onderzoek richt zich op de persoonlijke ervaringen van dierenartsen met de preventieactiviteiten waaraan zij hebben deelgenomen. De deelnemers kregen door het volgen van het programma inzicht in de belangrijkste knelpunten bij ergonomische en psyche aspecten van hun werk. Bovendien kregen zij ook individueel advies om klachten te helpen voorkómen. Zo heeft het preventieprogramma bijgedragen aan de bewustwording van de arbeidsongeschiktheidsrisico’s en inzicht gegeven in het optimaal organiseren van het werk.

Download de whitepaper dierenartsen

Stappenplan bij arbeidsongeschiktheid in maatschappen (2011)

Movir heeft vanuit haar ervaring een stappenplan bij arbeidsongeschiktheid in maatschappen ontwikkeld. Waar mensen werken kan verzuim vanwege ziekte optreden. Uitval door ziekte heeft niet alleen gevolgen voor de persoon in kwestie, het raakt ook de continuïteit van de maatschap. Binnen het kader van bedrijfscontinuïteit is het van belang dat maatschappen in een ziekteverzuimbeleid vastleggen hoe met verzuim door ziekte omgegaan wordt.
Het stappenplan vertelt meer over hoe om te gaan met een zieke maat binnen de maatschap. Zo wordt bijvoorbeeld het aanstellen van een casemanager besproken, hoe de maatschap een plan van aanpak kan opstellen en welke probleemvelden in dat plan van aanpak aan bod kunnen komen.
Het stappenplan heeft een preventieve werking en richt zich op het verbeteren van de onderlinge communicatie, het oplossen van problemen, het omgaan met conflicten etc.

Wilt u dit stappenplan lezen, mail dan naar preventie@movir.nl.

‘Lastige’ klanten bij de dierenarts (2010)

Bijna driekwart van de dierenartsen heeft regelmatig te maken met ‘lastige’ klanten. Daarvan heeft bijna de helft wekelijks of zelfs dagelijks te maken met klanten die zij lastig in de omgang vinden. Jongere en vrouwelijke dierenartsen hebben relatief méér klantcontacten die zij als lastig ervaren. De onderwerpen die lastig gevonden worden zijn voor alle groepen dierenartsen hetzelfde: vooral klanten (die dreigen) met een tuchtzaak, klanten die hun rekening niet betalen en boze en agressieve klanten bezorgen de dierenarts buikpijn. Dit blijkt uit coachgesprekken die in opdracht van Movir in 2009 gevoerd zijn met dierenartsen.

De bevindingen zijn vastgelegd in deze whitepaper

De prismabril (2006)

Uit onderzoek is bekend dat de tandheelkundige branche bij uitstek een beroepsgroep is waar nek- en schouderklachten zich voordoen. Speciaal voor tandartsen is, in samenwerking met Movir, de prismabril ontworpen.
De prismabril is een bril met een speciaal prisma in het onderste deel van het glas. De bril beïnvloedt de kijklijn naar beneden waardoor de oogboldepressie significant vermindert en de flexie van de halswervelkolom duidelijk verbetert.


Zicht op Licht (2004)

Voor de tandarts is een optimale goede waarneming essentieel omdat belangrijke details vaak net
wel of net niet zichtbaar zijn. Een juist lichtgebruik in de mond van de patiënt, in de werkomgeving rond de mond en in de rest van de behandelkamer, samen met het gebruik van lichte kleuren moeten een optimale waarneming en kleurvergelijking mogelijk maken en ook vermoeiend adapteren van de ogen aan te sterk wisselende lichtniveaus tegengaan.

In 2002 is door TNO Technische Menskunde een rapport uitgebracht over een onderzoek naar de uitgangspunten voor het gebruik van verlichting, kleuren en optische hulpmiddelen in de tandartspraktijk (Varkevisser et al, 2002). Het onderzoek werd gefinancierd door Movir. Het rapport is voor tandartsen samengevat en verschenen onder de titel ‘Zicht op licht’ (Hokwerda en Wouters, 2004).

In het rapport ‘Zicht op licht’ kunt u lezen waarop u moet letten bij het aanpassen van de verlichting voor uw praktijk en bij aanschaf van optische hulpmiddelen of een beeldscherm. Ook bevat het rapport aanwijzingen bestemd voor installateur, architect en opticien.

Download het rapport 'Zicht op Licht’