Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Movir met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Movir verstrekt door middel van deze website louter informatie over (financiële) producten en diensten die door Movir worden aangeboden.

Wijzigingen

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Movir aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Aansprakelijkheid

Movir aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website opgenomen (rente) tarieven, kostenberekeningen of overige kostencalculaties. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel Movir alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Movir niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door de gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Informatie van derden, producten en diensten

Verwijzingen naar sites die niet door Movir worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Movir uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Movir worden onderhouden wordt afgewezen.

Intellectuele eigendomsrechten

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Movir, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Movir.

Productwijzers Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars vraagt ons u te attenderen op zijn productwijzers

Het product van Movir wijkt af van de omschrijving van het Verbond van Verzekeraars. Voor de specifieke productkenmerken van Movir verwijzen wij u graag naar onze eigen verzekeringsvoorwaarden.