Geen recht op uitkering

In de volgende situaties hebt u geen recht op uitkering:

 • als de polis nog niet is ingegaan
 • als u minder dan 25% arbeidsongeschikt bent
 • op de dag waarop u arbeidsongeschikt bent geworden en tijdens de eigenrisicotermijnHet aantal dagen waarover u bij arbeidsongeschiktheid nog geen uitkering ontvangt. Hoe langer uw eigenrisicotermijn, hoe lager uw premie.
 • als u een uitsluiting op de polis hebt voor de aandoening waardoor u arbeidsongeschikt bent
 • als u een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen hebt
 • als de verzekering is geëindigd
 • als u de verplichtingen die in de voorwaarden van verzekering staan beschreven niet nakomt
 • als er sprake is van opzet om Movir te misleiden
 • als u zonder onze toestemming langer dan 90 dagen naar het buitenland gaat of – als de voorwaarden versie 2019/01 van toepassing zijn – langer dan 6 maanden
 • als u arbeidsongeschikt bent en zonder onze toestemming naar het buitenland gaat, vervalt de uitkering zo lang u in het buitenland bent
 • bij opzet, overmatig gebruik van alcohol of drugs, bij ongevallen door alcohol of drugs, bij molest en bij atoomkernreacties
 • als het verzekerde beroep of de daaraan verbonden werkzaamheden zijn gewijzigd en de verzekering niet kan worden voortgezet